Stray Dog at Glenn Ellis Campground

Glenn Ellis Campground