Stray Dog at Glenn Ellis Campground

Glenn Ellis Campground, US-302, Glen